fbpx

HumanCraft Agencja Brandingowa Maciej Sieracki z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kraszewskiego 10/9, informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez HumanCraft Agencja Brandingowa Maciej Sieracki z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kraszewskiego 10/9 Pani/Pana danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest HumanCraft Agencja Brandingowa Maciej Sieracki z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kraszewskiego 10/9, kontakt: biuro@humancraft.pl
 2. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione przepisami prawa takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy, organy egzekucyjne, Sądy, Krajowy Rejestr Sądowy, firmy ubezpieczeniowe, a także podmioty i firmy informatyczne współpracujące z Administratorem;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 5. Pani/pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  · w związku z zawarciem umowy, w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy,
  · w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,
  · w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,
 6. Przysługuje Pani/Panu:
  · prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  · prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  · prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  · prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  · prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie
  · art. 21 Rozporządzenia;
  · prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO;
 9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usług (realizacji umowy);
Top